ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

+

Δακτυλιοπλαστική στη μιτροειδή βαλβίδα σε ασθενείς με μέτρια ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς, που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. 

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη 73 ασθενών με μέτρια ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς και κλάσμα εξώθησης >30%, που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη, η δακτυλιοπλαστική στη μιτροειδή οδήγησε σε βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας, σε ανάστροφη αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας και σε ελάττωση των επιπέδων των νατριουρητικών πεπτιδίων σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε δακτυλιοπλαστική. Η θνητότητα 30 ημέρες και ένα χρόνο μετά το χειρουργείο ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες των ασθενών .

Circulation. 2012; 126: 2502-2510 

Περισσότερα

Ρόλος της φλεβο-φλεβικής υπερδιήθησης σε ασθενείς με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και επιβάρυνση νεφρικής λειτουργίας

Σύμφωνα με την τυχαιοποιημένη μελέτη CARRESS-HF η εφαρμογή της υπερδιήθησης σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και συμφόρηση υστερεί της ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής με διουρητικά, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας και έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (λοιμώξεις, αιμορραγίες) χωρίς να διαφέρει ως προς την απώλεια βάρους του ασθενή.

N Engl J Med 2012 in press

Περισσότερα

Σύγκριση καρδιοχειρουργικής επέμβασης με ή χωρίς κατάλυση στον αριστερό κόλπο σε ασθενείς με στεφανιαία ή βαλβιδική νόσο και κολπική μαρμαρυγή 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης, πολυκεντρικής μελέτης PRAGUE-12, η κατάλυση στον αριστερό κόλπο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για στεφανιαία νόσο ή βαλβιδοπάθεια αυξάνει την πιθανότητα φλεβοκομβικού ρυθμού μετεγχειρητικά χωρίς να αυξάνει τη συχνότητα περιεπεμβατικών επιπλοκών. Η ύπαρξη όμως φλεβοκομβικού ρυθμού δε συσχετίζεται με βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα (συνδυασμένο τελικό σημείο θανάτου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος μυοκαρδίου και νεφρικής ανεπάρκειας στις 30 ημέρες, θνητότητας και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στο ένα έτος) μετά την επέμβαση.

Eur Heart J. 2012;33:2644-52.

Περισσότερα

Κατάλυση με αιθυλική αλκοόλη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Μελέτη επιβίωσης

Σε μελέτη 177 ασθενών με υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, που υποβλήθηκαν σε επέμβαση κατάλυσης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αιθυλική αλκοόλη, διαπιστώθηκε ότι η επιβίωση στα 6 έτη ήταν συγκρίσιμη με την αναμενόμενη επιβίωση για το γενικό πληθυσμό με ανάλογα χαρακτηριστικά καθώς και για τους ασθενείς με υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια που υποβλήθηκαν σε μυεκτομή.

Circulation. 2012; 126: 2374-2380 

Περισσότερα

Προγνωστική αξία της υπερηχογραφικής εκτίμησης της στεφανιαίας εφεδρείας ροής κατά τη δυναμική ηχωκαρδιογραφία

Σύμφωνα με πολυκεντρική, προοπτική μελέτη 4300 ασθενών με ύποπτη ή γνωστή στεφανιαία νόσο που υποβλήθηκαν σε δυναμική ηχωκαρδιογραφία (stress echo) με διπυριδαμόλη, διαπιστώθηκε ότι η ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της στεφανιαίας εφεδρείας ροής αποτελεί ισχυρό ανεξάρτητο δείκτη θνητότητας, προσφέροντας επιπρόσθετη προγνωστική αξία στη μελέτη της μυοκαρδιακής συσπαστικότητας. Η 4ετής θνητότητα ήταν ιδιαίτερα πιο υψηλή σε ασθενείς με CFR≤2 σε σύγκριση με CFR>2 τόσο στην ομάδα με ισχαιμία όσο και στην ομάδα με φυσιολογική μελέτη κατά τη δυναμική ηχωκαρδιογραφία.

JACC Cardiovasc Imaging. 2012;5:1079-85

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας