Προφίλ Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε το έτος 2000 και ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό ιδρύσεως, είναι η συνεχής και προγραμματισμένη επιμόρφωση των Ελλήνων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών, επί των εξελίξεων στην προληπτική, θεραπευτική και ερευνητική Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική.

Διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών του και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.

  • Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες Ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις. Στόχος των εκδηλώσεων θα είναι η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών του.
  • Η ίδρυση Κέντρων Έρευνας, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών ή Μετεκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η έκδοση βιβλίων ή περιοδικών με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων στην καρδιολογία, η εκπόνηση ερευνητικών μελετών και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από το σκοπό του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
  • Η συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με τις Ελληνικές η ξένες Καρδιολογικές Εταιρείες καθώς και κρατικούς φορείς σε θέματα κοινών στόχων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.
  • Η οργάνωση συνεδρίων και ιδιαίτερα Διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικά με το σκοπό του Σωματείου που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
  • Για την επίτευξη του σκοπού και ειδικότερα για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του, το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη.