ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Η κατάλυση των νεφρικών αρτηριών ελαττώνει μακροχρόνια  την αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση

Σύμφωνα με μελέτη σε 153 ασθενείς με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση (συστολική πίεση >160mmHg παρά τη χορήγηση τουλάχιστον τριών αντιυπερτασικών φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και διουρητικό, σε βέλτιστες δόσεις) η κατάλυση των νεφρικών αρτηριών παρέχει μακροχρόνια και ασφαλή ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Στα τρία χρόνια της παρακολούθησης η μέση ελάττωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης ήταν 32 και 14 mmHg αντίστοιχα, ενώ παρουσιάστηκε μόνο μία περίπτωση στένωσης νεφρικής αρτηρίας, που χρειάστηκε τοποθέτηση stent

Lancet 2014;383:622-9

Κατάλυση έναντι αντιαρρυθμικής αγωγής ως πρώτης γραμμής θεραπεία για την παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή

Σύμφωνα με πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη σε 127 ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή, που δεν ελάμβαναν αντιαρρυθμική αγωγή, η επεμβατική θεραπεία κατάλυσης, συγκρινόμενη με την έναρξη της συμβατικής αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε σε χαμηλότερη συχνότητα υποτροπών της κολπικής ταχυαρρυθμίας, στα δύο χρόνια της παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, η υποτροπή της αρρυθμίας παρέμεινε σε υψηλά ποσοστά στις δύο ομάδες των ασθενών (72% στην ομάδα της αντιαρρυθμικής αγωγής και 55% στην ομάδα της κατάλυσης, στο χρονικό διάστημα της μελέτης)

JAMA. 2014;311:692-700

Βραχυχρόνια έναντι μακροχρόνιας χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς με επαναστένωση του stent μετά από αγγειοπλαστική

Σύμφωνα με μελέτη υποομάδας 224 ασθενών, που συμμετείχαν στη μελέτη PRODIGY, παρουσίασαν επαναστένωση εντός του stent και υποβλήθηκαν σε νέα αγγειοπλαστική, η μακροχρόνια χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για δύο έτη φαίνεται να υπερέχει της βραχυχρόνιας για 6 μήνες, σε ότι αφορά  το πρωτεύον, συνδυαστικό, καταληκτικό σημείο θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στους 24 μήνες της παρακολούθησης. Δεν αναφέρθηκε διαφορά στη συχνότητα των αιμορραγικών επιπλοκών στις δύο ομάδες της μελέτης.

J Am Coll Cardiol. 2014;63:506-512

Κλοπιδογρέλη έναντι Ασπιρίνης σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο

Σύμφωνα με μελέτη σε 5700 καπνιστές ασθενείς με αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο, η χορήγηση κλοπιδογρέλης φαίνεται να υπερτερεί της ασπιρίνης, σε ότι αφορά την ελάττωση της συχνότητας εμφράγματος μυοκαρδίου, της θνητότητας από αγγειακά αίτια και της θνητότητας από οποιαδήποτε αιτία, λόγω πιθανόν της ενισχυμένης αναστολής της δραστικότητας των αιμοπεταλίων. Αντίστοιχη υπεροχή δεν εμφανίστηκε στους μη καπνιστές (4000 περίπου) ή σε εκείνους που είχαν διακόψει στο παρελθόν το κάπνισμα (9400 περίπου ασθενείς). Η μελέτη θέτει το ερώτημα του βέλτιστου αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα, ανάλογα με το αν ο ασθενής με αγγειακή νόσο είναι καπνιστής ή όχι.

Am Coll Cardiol 2014;63:769-777

Επιμέλεια:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας