ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Καρδιολόγων, σας αποστέλλει συνοπτικά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας που πραγματοποιήθηκε στο San Francisco στις 9-11 Μαρτίου 2013.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη ΄΄PEITHO΄΄

Η χορήγηση θρομβόλυσης με Τενεκτεπλάση σε συνδυασμό με ηπαρίνη σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή που είναι ενδιάμεσου κινδύνου, οδηγεί σε ελάττωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου της θνητότητας από οποιαδήποτε αιτία και της αιμοδυναμικής αστάθειας σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο ηπαρίνης, τις πρώτες 7 ημέρες από την τυχαιοποίηση. Η συγχορήγηση, όμως, της τενεκτεπλάσης οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας των μετρίου κινδύνου και μείζονων αιμορραγιών συμπεριλαμβανομένων της ενδοκράνιας αιμορραγίας.

Μελέτη ΄΄ASTRONAUT΄΄

Η προσθήκη Αλισκιρένης στη συνήθη αγωγή, σε νοσηλευόμενους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης δεν είχε επίδραση στην καρδιαγγειακή θνητότητα και στις επανεισαγωγές στους 6 και 12 μήνες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Επιπλέον, η χορήγηση της αλισκιρένης αύξησε τη συχνότητα εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, υπότασης και νεφρικής δυσλειτουργίας στους ανωτέρω ασθενείς.

Μελέτη “RELAX”

Η χορήγηση σιλδεναφίλης (αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης – 5) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης δεν οδήγησε σε βελτίωση της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου, της εξάλεπτης δοκιμασίας βάδισης, των επαναεισαγωγών στο νοσοκομείο από καρδιαγγειακά ή καρδιονεφρικά αίτια και της ποιότητας ζωής με βάση αντίστοιχα ερωτηματολόγια, στους 24 μήνες της παρακολούθησης.

Μελέτη “PARTNER” (Τρία χρόνια παρακολούθησης)

Δεν παρατηρούνται διαφορές ως προς τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σε ασθενείς με σοβαρή αορτική στένωση που υποβλήθηκαν σε διαδερμική αντικατάσταση, σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας, στα τρία έτη της παρακολούθησης. Εντούτοις, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα μείζονων αγγειακών επιπλοκών, μείζονων αιμοραγιών και ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε διαδερμική αντικατάσταση της βαλβίδας.

Μελέτη “MASS COMM” 

H διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών μπορεί να διενεργείται με ασφάλεια σε νοσοκομεία χωρίς καρδιοχειρουργική υποστήριξη, με ανάλογη συχνότητα στο συνδυασμένο καταληκτικό σημείο θανάτου, μυοκαρδιακού εμφράγματος, επαναγγείωσης και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στις 30 ημέρες της παρακολούθησης.

Μελέτη “RED-HF”

Η χορήγηση ερυθροποιητίνης (Darbepoetin alfa) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μετρίου βαθμού αναιμία δεν οδήγησε σε ελάττωση της θνητότητας από οποιαδήποτε αιτία, ή των εισαγωγών για απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου και, επιπλέον, αύξησε τη συχνότητα θρομβοεμβολικών συμβάντων.

Μελέτη “REMINDER”

H πρώιμη χορήγηση επλερενόνης (ανταγωνιστή αλδοστερόνης) τις πρώτες 24 ή καλύτερα 12 ώρες του οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος οδηγεί σε ελάττωση του συνδυασμένου καταληκτικού σημείου της καρδιαγγειακής θνητότητας, της επανεισαγωγής ή παράτασης της νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, της συχνότητας εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μαρμαρυγής και της αύξησης των επιπέδων BNP/ NT-proBNP, στον πρώτο μήνα μετά το έμφραγμα.

Μελέτη “Prato-ACS”

Η πρώιμη χορήγηση ροσουβαστατίνης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική οδήγησε σε ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης νεφροπάθειας προκαλούμενης από σκιαγραφικά οριζόμενης ως αύξηση της κρεατινίνης του ορού πάνω από 25% ή 0.5 mg/dL από την αρχική τιμή, 72 ώρες μετά την επέμβαση.

Μελέτη “CHAMPION PHOENIX”

Η χορήγηση του νεότερου, αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα, της Κανγκρελόρης κατά τη διαδερμική παρέμβαση στις στεφανιαίες αρτηρίες οδηγεί σε ελάττωση του συνδυασμένου τελικού σημείου της θνητότητας, του καρδιακού επεισοδίου και της επαναγγείωσης λόγω ισχαιμίας σε σύγκριση με τη χορήγηση κλοπιδογρέλης σε δόση φόρτισης , στις 30 ημέρες μετά την επέμβαση.

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας