ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

+

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη έναντι αγγειοπλαστικής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πολυαγγειακή νόσο.

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη μελέτη σε 1900 ασθενείς με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη που υποβλήθηκαν σε επαναγγείωση, διαπιστώθηκε ότι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπερέχει της αγγειοπλαστικής με εμφύτευση stents που εκλύουν φάρμακο (DES), όσον αφορά τη θνητότητα και τη συχνότητα εμφράγματος μυοκαρδίου, παρουσιάζοντας όμως αυξημένη συχνότητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

N Engl J Med. 2012;36:2375-84

Περισσότερα

Κερκιδική έναντι μηριαίας προσπέλασης κατά την επείγουσα στεφανιογραφία σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος.

Σύμφωνα με την τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη ‘RIFLE-STEACS’, η οποία διενεργήθηκε σε 1000 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, που υποβλήθηκαν σε επείγουσα στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική, διαπιστώθηκε ότι η κερκιδική προσπέλαση σχετιζόταν με μικρότερη θνητότητα, συχνότητα αιμορραγιών και διάρκεια νοσηλείας, στις 30 ημέρες παρακολούθησης, σε σύγκριση με τη μηριαία προσπέλαση. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κερκιδική προσπέλαση πρέπει να προτιμάται στους ανωτέρω ασθενείς, με την προϋπόθεση ότι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.

J Am Coll Cardiol. 2012;60:2481-2489 

Περισσότερα

Νεφρική συμπαθητική απονεύρωση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός έτους παρακολούθησης της τυχαιοποιημένης μελέτης ‘Symplicity HTN-2’ διαπιστώθηκε ότι η νεφρική συμπαθητική απονεύρωση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης.

Circulation. 2012;126:2976-2982

Περισσότερα

Έλεγχος του ρυθμού έναντι ελέγχου της συχνότητας και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. 

Σύμφωνα με αναδρομική μελέτη περίπου 57000 ασθενών, ηλικίας άνω των 65 ετών, με κολπική μαρμαρυγή, διαπιστώθηκε ότι η θεραπεία ελέγχου του ρυθμού με αντιαρρυμθικά φάρμακα κλάσης Ιa, Ic και ΙΙΙ σχετιζόταν με μικρότερη συχνότητα αγγειακών και παροδικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (AEE) σε σύγκριση με τον έλεγχο συχνότητας με β-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου ή δακτυλίτιδα, ιδιαίτερα σε ασθενείς μέσου ή υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ, σύμφωνα με το CHADS2 score.

Circulation. 2012;126:2680-2687

Περισσότερα

Ασθενείς με ασυμπτωματική συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Συχνότητα-Πρόγνωση

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη περίπου 5000 ασθενών με ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (οριζόμενης ως κλάσμα εξώθησης <50%), διαπιστώθηκε ότι ο επιπολασμός της είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε άτομα χωρίς ιστορικό κλινικής καρδιαγγειακής νόσου (1.7-2.6% ανάλογα με τη φυλή) αλλά σχετίζεται με αυξημένη συνολική θνητότητα και υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιαγγειακής νόσου. Ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας αποτελεί αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας στους ανωτέρω ασθενείς.

Circulation. 2012;126:2713-2719

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας