ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Καρδιολόγων, σας αποστέλλει συνοπτικά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο, που διενεργήθηκε στη Βαρκελώνη στις 30.8-3.9.2014

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

΄΄PARADIGM-HF΄΄trial
H χορήγηση του φαρμάκου LCZ696 – συνδυασμού αναστολέα των υποδοχέων της Αγγειοτενσίνης και της Νεπρυλισίνης- σε περίπου 8400 ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης και λειτουργική κατάσταση NYHA II-IV, ελάττωσε την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 20% και τις νοσηλείες κατά 21%, σε σύγκριση με την Εναλαπρίλη, στους 27 περίπου μήνες παρακολούθησης.

΄΄COPPS2΄΄ study
Η περιεγχειρητική χορήγηση της κολχικίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ελαττώνει την επίπτωση του συνδρόμου μετά περικαρδιοτομή, χωρίς όμως να επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής και περιακαρδιακής συλλογής μετεγχειρητικά. Αυξάνει δε, τη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σύστημα.

΄΄ODYSSEY FHI and II΄΄ Study
Η χορήγηση της Αλιροκουμάμπης (αναστολέας PCSK9) σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστεριναιμία και ανεπαρκή έλεγχο της LDL χοληστερόλης με την αγωγή με στατίνες και άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα, οδήγησε σε περαιτέρω ελάττωση κατά περίπου 49% των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στους 6 μήνες παρακολούθησης.

΄΄SIGNIFY’’ Study
Η ελάττωση της καρδιακής συχνότητας με την Ιβαμπραδίνη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια δε μείωσε την καρδιαγγειακή θνητότητα και τα μυοκαρδιακά εμφράγματα. Στην υποομάδα δε των ασθενών με στηθάγχη (κλάσης>ΙΙ) παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας των ανωτέρω καταληκτικών σημείων παρά τη βελτίωση των συμπτωμάτων .

΄΄ΝΟΜΙ΄΄ Study
Η χορήγηση εισπνεόμενου μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ) σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, πριν και κατά τη διάρκεια της επεμβατικής θεραπείας με αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών δεν ελάττωσε την έκταση του μυοκαρδιακού εμφράγματος

΄΄ATLANTIC΄΄ Study
Η χορήγηση Τικαγκρελόρης εντός του ασθενοφόρου σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος δεν υπερέχει της χορήγησής του στο νοσοκομείο, σε ότι αφορά τη βελτίωση της αιματικής ροής στο αποφραχθέν αγγείο, πριν τη διενέργεια αγγειοπλαστικής∙ μπορεί όμως να ελαττώσει τη συχνότητα της ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης.

΄΄CvLPRIT΄΄ Study
Η διάνοιξη όλων των σημαντικά στενωμένων στεφανιαίων αρτηριών κατά την αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων (συνολική θνητότητα, υποτροπιάζον έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, ανάγκη επαναγγείωσης) σε σύγκριση με τη διάνοιξη μόνο της υπεύθυνης βλάβης

΄΄STICS΄΄ Study
Η χορήγηση υψηλών δόσεων στατίνης (Ροσουβαστατίνη 20mg) κατά την περιεπεμβατική περίοδο, σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, δεν ελαττώνει τη συχνότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής και δεν επηρεάζει τα επίπεδα της τροπονίνης, που αποτελούν δείκτη μυοκαρδιακής βλάβης.

΄΄Χ-VeRT΄΄ Study
Η από του στόματος χορήγηση Ριβαροξαμπάνης αποτελεί ασφαλή εναλλακτική επιλογή των κουμαρινικών αντιπηκτικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, που πρόκειται να υποβληθούν εκλεκτικά σε καρδιοανάταξη του ρυθμού.

΄΄TASTE΄΄ Study
Η αναρρόφηση του θρόμβου ως επέμβαση ρουτίνας στους ασθενείς που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών δεν ελαττώνει τη θνητότητα και τα ισχαιμικά συμβάντα στον ένα χρόνο της παρακολούθησης.

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Παρατίθενται οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στο συνέδριο και συνοπτικά τα σημεία όπου παρουσιάζονται νεότερα δεδομένα :

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια:
– Έμφαση στη διάγνωση των ειδικών κατηγοριών της νόσου
– Ρόλος των απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση και παρακολούθηση
– Οδηγίες για γενετική εκτίμηση/διάγνωση
– Β-αποκλειστές ως θεραπεία πρώτης γραμμής
– Νέο κλινικό μοντέλο για τη διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο
– Βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη διαχείριση της απόφραξης στο χώρο εξόδου
της αριστερής κοιλίας (επεμβατική θεραπεία σε ασθενείς με κλίση πίεσης ≥ 50
mmHg) και της καρδιακής ανεπάρκειας
– Συστάσεις κατά την αναπαραγωγή
– Ανάγκη εξατομικευμένης, παρακολούθησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής
Παθήσεις της αορτής
– Προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης των αορτικών παθήσεων
– Διαγνωστική προσέγγιση με τις απεικονιστικές μεθόδους
– Αλγόριθμος διαφοροδιάγνωσης από οξέα στεφανιαία σύνδρομα
– Ρόλος και ενδείξεις ενδαγγειακής θεραπείας (TEVAR)
– Ανάγκη συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων (καρδιολόγων, ακτινολόγων, καρδιοχειρουργών) στη διάγνωση και τη θεραπεία
Επαναγγείωση στεφανιαίων αρτηριών / μυοκαρδιακή επαναιμάτωση
– Έμφαση στη διαστρωμάτωση κινδύνου με τη χρήση του Syntax και του STS score
– Προσδιορισμός του χρόνου επαναγγείωσης ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενή
– Συστάσεις για το είδος της επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη)
– Οδηγίες για το μυοκαρδιακό έμφραγμα με ανάσπαση του ST διαστήματος και καρδιογενή καταπληξία
– Οδηγίες για το είδος και τη διάρκεια της αντιθρομβωτικής αγωγής
Οξεία πνευμονική εμβολή
– Κλινική διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου
– Ρόλος του ηχωκαρδιογραφήματος στη διάγνωση
– Διαχωρισμός ασθενών σε ενδιάμεσου-υψηλού και χαμηλού-ενδιάμεσου κινδύνου ανάλογα με την ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας και τη μέτρηση δεικτών μυοκαρδιακής βλάβης
– Εισαγωγή των νεότερων αντιπηκτικών (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban) στη θεραπεία
– Προσδιορισμός χρόνου θεραπείας
– Θεραπεία πνευμονικής υπέρτασης
Μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
– Βήμα προς βήμα (7 βήματα) εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου περιεπεμβατικά
– Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου ανάλογα με το είδος της επέμβασης
– Ρόλος και ενδείξεις διενέργειας ηχωκαρδιογραφήματος για την εκτίμηση του κινδύνου
– Ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής ( β-αναστολέων, στατινών και αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου) στην ελάττωση του κινδύνου
– Συστάσεις για την αντιθρομβωτική αγωγή
– Συστάσεις για το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης σε περιπτώσεις προηγούμενης αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αρτηριών

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ.  Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας