Η υψηλή κατανάλωση αλατιού σχετίζεται με αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών και των καρωτίδων

+

Είναι γνωστό ότι η υψηλή κατανάλωση αλατιού αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη σε Σουηδικό πληθυσμό (Swedish Cardiopulmonary bioImage Study) και συγκεκριμένα σε 30.154 συμμετέχοντες ηλικίας 50-64 ετών, εκτιμήθηκε η σχέση πρόσληψης νατρίου και στεφανιαίας αθηρωμάτωσης (εκτίμηση με αξονική στεφανιογραφία) και αθηρωμάτωσης στις καρωτίδες, όπως εκτιμήθηκε με υπερηχογραφία. Η πρόσληψη νατρίου υπολογίσθηκε από την 24ωρη αποβολή νατρίου στα ούρα.

Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε αυξημένη πρόσληψη νατρίου και παρουσίας αθηρωματικών πλακών στις καρωτίδες, όπως επίσης ανάμεσα στην αυξημένη πρόσληψη νατρίου και την ασβέστωση των στεφανιαίων αρτηριών και τις στεφανιαίες στενώσεις. Οι συσχετίσεις αυτές εξαφανίσθηκαν μετά από διόρθωση με το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης.

Συμπεραίνεται ότι η πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με τη στεφανιαία και την καρωτιδική αθηρωματική νόσο. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης από την αυξημένη πρόσληψη νατρίου φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση της πρόσληψης νατρίου και της αθηρωματικής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal Open.