Κλοπιδογρέλη αντί ασπιρίνης ως μονοθεραπεία μετά από τοποθέτηση stent;

+

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αντιαιμοπεταλιακής μονοθεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) είναι άγνωστα. Στη μελέτη HOST-EXAM αναφέρονται τα αποτελέσματα μακράς παρακολούθησης μετά την αρχική δοκιμή HOST-EXAM.

Εν προκειμένω, από το Μάρτιο του 2014 έως το Μάιο του 2018, 5438 ασθενείς που έλαβαν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και δεν εμφάνισαν κλινικά συμβάντα για 12±6 μήνες ύστερα από PCI με φαρμακευτική ενδοπρόσθεση (DES), κατανεμήθηκαν τυχαία και σε αναλογία 1:1 σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μια έλαβε κλοπιδογρέλη 75 mg μία φορά την ημέρα (ν=2431) και η άλλη ασπιρίνη 100 mg μία φορά την ημέρα (ν=2286). Το πρωτογενές σύνθετο καταληκτικό σημείο (θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI), εγκεφαλικό επεισόδιο, επανεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ACS) ή αιμορραγία τύπου BARC ≥3), το δευτερογενές σύνθετο θρομβωτικό καταληκτικό σημείο (καρδιακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου , ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, επανεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω ACS και βέβαιη ή πιθανή θρόμβωση της DES), το καταληκτικό αιμορραγικό σημείο (αιμορραγία τύπου BARC ≥2) αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου παρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης παρακολούθησης 5,8 ετών, το κύριο καταληκτικό σημείο εμφανίστηκε στο 12,8% και στο 16,9% των ασθενών της ομάδας της κλοπιδογρέλης και της ασπιρίνη αντίστοιχα (αναλογία κινδύνου [HR] 0,74, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI] 0,63 έως 0,86, p<0,001). Η ομάδα της κλοπιδογρέλης είχε χαμηλότερο κίνδυνο για το δευτερογενές καταληκτικό θρομβωτικό σημείο (7,9% έναντι 11,9%, HR 0,66, 95% CI 0,55 έως 0,79, p<0,001) και το δευτερογενές καταληκτικό αιμορραγικό σημείο (4,5% έναντι 6,1%· 4,90% % CI 0,57 έως 0,94, p=0,016). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην επίπτωση του θανάτου από όλες τις αιτίες μεταξύ των δύο ομάδων (6,2% έναντι 6,0%· HR 1,04, 95% CI 0,82 έως 1,31, p=0,742). Η ευεργετική δράση της κλοπιδογρέλης ήταν σταθερή καθ’ όλη την περίοδο παρακολούθησης.

Συμπερασματικά, στη διάρκεια μιας εκτεταμένης παρακολούθησης που υπερέβαινε τα 5 έτη μετά την τυχαιοποίηση, η μονοθεραπεία με κλοπιδογρέλη σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη συνοδεύτηκε από μεγαλύτερο όφελος στους ασθενείς που δεν εμφάνισαν κλινικά συμβάντα για 12±6 μήνες μετά την PCI με DES.