ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών